Nonstop pomoc
724 121 060

Na Parkáně 367, 266 01 Beroun
Tel.: 311 653 055, info@automasarik.cz

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Úvod

Při spolupráci se společností AUTO MASARIK s.r.o., IČO: 24188638, se sídlem Čisovice - Čisovice 250, okres Praha-západ, PSČ 25204, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186941 („Společnost“) nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

 

Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny klienty a dodavatele Společnosti a taky na kohokoli jiného, kdo Společnost kontaktuje nebo mu jinou cestou pošle nějaké informace (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb Společnosti nebo pro ni poskytují služby, subdodávky nebo jsou v jiném smluvním vztahu se Společností.

 

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Společnost. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

 

Email: vedeni@automasarik.cz
Tel: + 420 602560263
Korespondenční adresa: Na Parkáně 367, 226 01 Beroun

Jaké údaje shromažďujeme

Společnost shromažďuje tyto kategorie údajů:

1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

• při uzavření smluvního vztahu mezi vámi a námi;
• údaje, které nám poskytnete pro realizaci zakázky;
• pokud Společnost kontaktujete a poptáváte nebo nabízíte dodávky svých služeb nebo zboží.

2. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

• veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet;
• informace, které jsme obdrželi od třetích osob, jako na příklad vašich zaměstnavatelů nebo spolupracovníků nebo obchodních partnerů, a které nezbytně potřebujeme pro realizaci zakázky.

Společnost může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Jak vaše údaje využíváme

Společnost využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

1. Ochrana majetku a ochrana práv třetích osob
Máme zájem na tom, abychom chránili majetek a práva Společnosti a třetích osob. Za tímto účelem jsou společné prostory provozovny Společnosti zabezpečeny kamerovým systémem.

Pokud nás přijdete navštívit v naší provozovně a přihodí se jakýkoliv bezpečnostní incident, můžeme za účelem ochrany majetku a ochrany práv Společnosti nebo třetích osob zpracovávat záznam z kamerového systému. Vaše údaje využíváme výhradně za uvedeným účelem a dále je nijak nezpracováváme.

2. Uzavírání, změna a ukončování smluv
Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentaci, změnu smluv nebo ukončení smluv.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

V některých případech před samotným uzavřením smluvního vztahu zpracováváme osobní údaje zákazníků za účelem ověření bonity zákazníků. O tom jsou zákazníci předem informováni a činíme tak pouze v odůvodněných případech. Ověření bonity zákazníka je pak naše smluvní podmínka pro uzavření smlouvy, bez které by nebylo možné smluvní vztah uzavřít.

3. Oslovování pro spolupráci
Údaje užíváme po poptávání služeb a produktů od různých dodavatelů. Máme přitom za to, že tímto nezasahujeme do vašeho soukromí. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Společnosti.

4. Obchodní činnost
Údaje užíváme pro samotnou realizaci a evidenci zakázek, pro komunikaci se zákazníky, odběrateli a dodavateli.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli realizovat zakázku.

Pokud nás k tomu pověříte, můžeme Vaše údaje zpracovávat za účelem předání třetím osobám, na příklad za účelem registrace vozidel, provedení STK apod.

5. Vedení účetnictví
Údaje využíváme k vystavování faktur a vedení účetnictví.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

6. Marketing
Vaše osobní údaje dále užíváme za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud jste nám k tomu udělili dobrovolný souhlas, nebo pokud jsme s Vámi ve smluvním vztahu, neboť důvodně předpokládáme, že máte o informace a novinky Společnosti zájem. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Společnosti.

Pokud jste našimi zákazníky, můžeme se na Vás po poskytnutí naší služby obracet za účelem zjištění Vaší (ne)spokojenosti s našimi službami, abychom mohli naše služby stále vylepšovat. Důvodně předpokládáme, že touto zpětnou vazbou nezasahujeme do Vašeho soukromí, pokud by Vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. Pokud k tomu od Vás získáme souhlas, můžeme výsledky našeho zjištění předávat naším obchodním partnerům.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem vyhodnocení spotřebitelských soutěží. Vaše údaje v takovém případě nezbytně nutně potřebujeme, abychom mohli soutěž vyhodnotit.

7. Nábor nových zaměstnanců
Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme vaše údaje využívat pro obsazení nové pracovní pozice.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu výběrového řízení, ledaže nám dáte souhlas, abychom si vaše údaje uložili po dobu dalších dvou let pro případ nově otevřené pozice v budoucnu.

8. Soudní řízení a obrana právních nároků
Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se Společností, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

Společnost může shromážděné údaje sdílet:

1. S našimi obchodními partnery
Společnost může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytuje, například aby vám mohly poskytnout služby nebo dodat zboží při realizaci vaší zakázky, které my sami neumíme.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni obchodní partneři Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

2. Z právních důvodů nebo v případě sporů
Společnost může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:

• s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku Společnosti nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s poskytováním služeb nebo obchodní spoluprací se Společností dojde ke sporům;

• s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem Společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

3. S vaším souhlasem
Společnost může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a Vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Uchovávání a výmaz údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby. Společnost Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si Společnost některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

• pokud s Vámi Společnost řeší nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.
• pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.
• pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

2. Přístup k Vašim údajům
Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Společnosti.

3. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích
Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu se Společností k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Společnosti.

4. Omezení zpracování
Pokud máte za to, že:

• zpracováváme Vaše nepřesné údaje,
• zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
• Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
• již Vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

5. Přenositelnost údajů
Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

6. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Platí od: 25. května 2018